ხარჯი მუნიციპალიტეტი

მუნიციპალიტეტის ხარჯები კვარტლურად

მიმდინარე წელი

მიმდინარე წლის ხარჯები
წლიური გეგმა: 1001.27 მლ ლარი
წლის ხარჯი: 709.45 მლ ლარი
I კვარტალი
დაგეგმილი: 143.64 მლ ლარი
შესრულებული: 127.58 მლ ლარი
II კვარტალი
დაგეგმილი: 332.01 მლ ლარი
შესრულებული: 315.45 მლ ლარი
III კვარტალი
დაგეგმილი: 525.62 მლ ლარი
შესრულებული: 492.23 მლ ლარი

განათლება

25.26 მლნ

განათლება



ხარჯების დეტალური განშლა

სკოლამდელი აღზრდა 24,007,826 ლარი
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 12,170 ლარი
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 1,218,901 ლარი
პროფესიული განათლება 22,000 ლარი
ზოგადი განათლება 0 ლარი
უმაღლესი განათლება 0 ლარი

გარემოს დაცვა

1.16 მლნ

გარემოს დაცვა



ხარჯების დეტალური განშლა

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება (დასუფთავების ღონისძიებები) 0 ლარი
ჩამდინარე წყლების მართვა 580,563 ლარი
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა (გამწვანება) 577,744 ლარი
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვაში 0 ლარი
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა 0 ლარი

დასვენება და კულტურა, რელიგია

7.49 მლნ

დასვენება და კულტურა, რელიგია



ხარჯების დეტალური განშლა

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 2,024,803 ლარი
მომსახურება კულტურის სფეროში 3,291,874 ლარი
ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 12,862 ლარი
ახალგაზრდულ საქმეთა ღონისძიებები 0 ლარი
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სპორტისა და კულტურის სფეროში 2,159,119 ლარი
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი მომსახურება 0 ლარი
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროში 0 ლარი

ეკონომიკური საქმიანობა

12.05 მლნ

ეკონომიკური საქმიანობა



ხარჯების დეტალური განშლა

ტრანსპორტი (მათ შორის გზები) 11,997,029 ლარი
ეკონომიკის სხვა დარგები 0 ლარი
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 48,080 ლარი
სოფლის მეურნეობა სატყეო მეურნეობა მეთევზეობა და მონადირეობა 0 ლარი
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა 0 ლარი
სათბობი და ენერგეტიკა 0 ლარი
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 0 ლარი

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

19.25 მლნ

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა



ხარჯების დეტალური განშლა

ბინათმშენებლობა (საბინაო ფონდის გაუმჯობესებისა და შენახვის უზრუნველყოფა) 6,527,971 ლარი
კომუნალური მეურნეობის განვითარება 2,189,999 ლარი
წყალმომარაგება 50,000 ლარი
გარეგანათება 4,409,536 ლარი
კვლევები და განვითარება საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 1,035,230 ლარი
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 5,038,731 ლარი

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

15.71 მლნ

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება



ხარჯების დეტალური განშლა

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების ხარჯები; ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 14,204,935 ლარი
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 575,069 ლარი
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 930,817 ლარი
საერთო დანიშნულების მომსახურება 0 ლარი
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის 0 ლარი

სოციალური დაცვა

37.25 მლნ

სოციალური დაცვა



ხარჯების დეტალური განშლა

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 12,794 ლარი
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 11,587,120 ლარი
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 1,700,897 ლარი
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 23,952,000 ლარი
ავადმყოფთა და შშმ პირთა სოციალური დაცვა 0 ლარი
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 0 ლარი
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 0 ლარი

ჯანმრთელობის დაცვა

9.41 მლნ

ჯანმრთელობის დაცვა



ხარჯების დეტალური განშლა

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 5,821,165 ლარი
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანდაცვის სფეროში 3,586,972 ლარი
ამბულატორიული მომსახურება 0 ლარი
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები 0 ლარი
საავადმყოფოების მომსახურება 0 ლარი