ხარჯი მუნიციპალიტეტი

თვითმმართველი ქალაქების ბიუჯეტი

ვებ-გვერდი ადგილობრივი ბიუჯეტების შესახებ შესაძლებლობას გაძლევთ, გაიგოთ, რა სახის დანახარჯები აქვს თქვენთვის საინტერესო თვითმმართველ ქალაქს მოცემული წლისთვის

ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE

მუნიციპალიტეტების საერთო ხარჯები წლების მიხედვით

განათლება

14.1 მლნ

განათლება

ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE

ხარჯების დეტალური განშლა

გარემოს დაცვა

17.3 მლნ

გარემოს დაცვა

ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE

ხარჯების დეტალური განშლა

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება (დასუფთავების ღონისძიებები)6.6 მლნ
ჩამდინარე წყლების მართვა10.7 მლნ

დასვენება და კულტურა, რელიგია

25.3 მლნ

დასვენება და კულტურა, რელიგია

ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE

ხარჯების დეტალური განშლა

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში15.4 მლნ
მომსახურება კულტურის სფეროში9.7 მლნ
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი მომსახურება0.2 მლნ

ეკონომიკური საქმიანობა

22.7 მლნ

ეკონომიკური საქმიანობა

ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE

ხარჯების დეტალური განშლა

ტრანსპორტი (მათ შორის გზები)21.2 მლნ
ეკონომიკის სხვა დარგები0.2 მლნ
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში1.2 მლნ

თავდაცვა

0 მლნ

თავდაცვა

ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE

ხარჯების დეტალური განშლა

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

23.5 მლნ

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE

ხარჯების დეტალური განშლა

კომუნალური მეურნეობის განვითარება8 მლნ
წყალმომარაგება9.3 მლნ
გარეგანათება4 მლნ
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში2.2 მლნ

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

11.3 მლნ

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE

ხარჯების დეტალური განშლა

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების ხარჯები; ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა8.7 მლნ
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები2.6 მლნ

საზოგადოებრივი წესრიგი და უშიშროება

1.8 მლნ

საზოგადოებრივი წესრიგი და უშიშროება

ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE

ხარჯების დეტალური განშლა

სოციალური დაცვა

5.8 მლნ

სოციალური დაცვა

ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE

ხარჯების დეტალური განშლა

ჯანმრთელობის დაცვა

2.6 მლნ

ჯანმრთელობის დაცვა

ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE

ხარჯების დეტალური განშლა

ინფორმაცია თვითმმართველი ერთეულების საბიუჯეტო ფონდების განაწილების შესახებ ასახავს შესაბამისი თვითმმართველი ერთეულის ფაქტობრივ ხარჯვას.