ხარჯი მუნიციპალიტეტი

თვითმმართველი ქალაქების ბიუჯეტი

ვებ-გვერდი ადგილობრივი ბიუჯეტების შესახებ შესაძლებლობას გაძლევთ, გაიგოთ, რა სახის დანახარჯები აქვს თქვენთვის საინტერესო თვითმმართველ ქალაქს მოცემული წლისთვის

ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE

„ხარჯი“ გულისხმობს ადგილობრივი თვითმმართველობის „ბიუჯეტის დანახარჯებს ფუნქციონალურ ჭრილში“, ანუ თვითმმართველი ერთეულის (ქალაქის) მიერ სხვადასხვა მიმართულებით (მაგ. გარემოს დაცვა, განათლება, და ა.შ.) გაწეულ ხარჯებს.

ინფორმაცია ბიუჯეტის კატეგორიებში შემავალი ხარჯების სახეობების შესახებ მოცემულია საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებაში #672.

ინფორმაცია მიმდინარე საბიუჯეტო წლის შესახებ ამ ეტაპზე არ არის ხელმისაწვდომი, რადგან პლატფორმაზე ასახული მონაცემები საბიუჯეტო წლის ბოლოს არსებული ფაქტობრივი ხარჯვის ანგარიშებს ეყრდნობა, და არა - წინასწარ საბიუჯეტო გეგმას.

ინფორმაცია თვითმმართველი ქალაქის საბიუჯეტო ფონდების განაწილების შესახებ ასახავს შესაბამისი თვითმმართველი ერთეულის ფაქტობრივ ხარჯვას.

ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტის შემოსავლები მოიცავს არასაკუთარ შემოსულობებს (კერძოდ, კაპიტალურ, სპეციალურ და მიზნობრივ ტრანსფერებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან) და საკუთარ შემოსულობებს (იხ. ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი, მუხლი 92)

მუნიციპალიტეტების საერთო ხარჯები წლების მიხედვით

განათლება

14.1 მლნ

განათლება

ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE

ხარჯების დეტალური განშლა

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 14.1 მლნ

გარემოს დაცვა

17.3 მლნ

გარემოს დაცვა

ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE

ხარჯების დეტალური განშლა

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება (დასუფთავების ღონისძიებები) 6.6 მლნ
ჩამდინარე წყლების მართვა 10.7 მლნ

დასვენება და კულტურა, რელიგია

25.3 მლნ

დასვენება და კულტურა, რელიგია

ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE

ხარჯების დეტალური განშლა

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 15.4 მლნ
მომსახურება კულტურის სფეროში 9.7 მლნ
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი მომსახურება 0.2 მლნ

ეკონომიკური საქმიანობა

22.7 მლნ

ეკონომიკური საქმიანობა

ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE

ხარჯების დეტალური განშლა

ტრანსპორტი (მათ შორის გზები) 21.2 მლნ
ეკონომიკის სხვა დარგები 0.2 მლნ
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 1.2 მლნ

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

23.5 მლნ

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE

ხარჯების დეტალური განშლა

კომუნალური მეურნეობის განვითარება 8 მლნ
წყალმომარაგება 9.3 მლნ
გარეგანათება 4 მლნ
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 2.2 მლნ

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

11.3 მლნ

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE

ხარჯების დეტალური განშლა

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების ხარჯები; ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 8.7 მლნ
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 2.6 მლნ

საზოგადოებრივი წესრიგი და უშიშროება

1.8 მლნ

საზოგადოებრივი წესრიგი და უშიშროება

ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE

ხარჯების დეტალური განშლა

სოციალური დაცვა

5.8 მლნ

სოციალური დაცვა

ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE

ხარჯების დეტალური განშლა

ჯანმრთელობის დაცვა

2.6 მლნ

ჯანმრთელობის დაცვა

ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE

ხარჯების დეტალური განშლა