ხარჯი მუნიციპალიტეტი

თვითმმართველი ქალაქების ხარჯების შედარება

ეს აპლიკაცია საშუალებას გაძლევთ, შეადაროთ ერთი და იმავე მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა კატეგორიის ხარჯი ან ერთი და იგივე კატეგორიის ხარჯი სხვადასხვა მუნიციპალიტეტს შორის, მოცემული წლისთვის.