ხარჯი მუნიციპალიტეტი

თვითმმართველი ქალაქების ხარჯები კატეგორიებად

ამ აპლიკაციის საშუალებით, თქვენ ინფორმაციას მიიღებთ შერჩეული მუნიციპალიტეტის ხარჯების შესახებ, სასურველი კატეგორიისა და წლის მიხედვით.

განათლება

902.9 მლნ

განათლება

ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE

ხარჯების დეტალური განშლა

სკოლამდელი აღზრდა 84,490,506 ლარი
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 0 ლარი
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 5,724,614 ლარი
პროფესიული განათლება 78,245 ლარი
ზოგადი განათლება 0 ლარი

გარემოს დაცვა

119.7 მლნ

გარემოს დაცვა

ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE

ხარჯების დეტალური განშლა

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება (დასუფთავების ღონისძიებები) 0 ლარი
ჩამდინარე წყლების მართვა 0 ლარი
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა (გამწვანება) 11,967,104 ლარი
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვაში 0 ლარი

დასვენება და კულტურა, რელიგია

1448.4 მლნ

დასვენება და კულტურა, რელიგია

ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE

ხარჯების დეტალური განშლა

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროში 0 ლარი
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 2,393,724 ლარი
მომსახურება კულტურის სფეროში 10,002,461 ლარი
ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 0 ლარი
ახალგაზრდულ საქმეთა ღონისძიებები 0 ლარი
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სპორტისა და კულტურის სფეროში 132,444,222 ლარი
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი მომსახურება 0 ლარი

ეკონომიკური საქმიანობა

986.9 მლნ

ეკონომიკური საქმიანობა

ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE

ხარჯების დეტალური განშლა

ტრანსპორტი (მათ შორის გზები) 93,679,205 ლარი
ეკონომიკის სხვა დარგები 0 ლარი
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 5,014,614 ლარი
სოფლის მეურნეობა სატყეო მეურნეობა მეთევზეობა და მონადირეობა 0 ლარი

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1835.2 მლნ

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE

ხარჯების დეტალური განშლა

ბინათმშენებლობა (საბინაო ფონდის გაუმჯობესებისა და შენახვის უზრუნველყოფა) 63,286,577 ლარი
კომუნალური მეურნეობის განვითარება 20,269,061 ლარი
წყალმომარაგება 0 ლარი
გარეგანათება 18,174,024 ლარი
კვლევები და განვითარება საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 7,592,628 ლარი
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 74,195,658 ლარი

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

705.6 მლნ

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE

ხარჯების დეტალური განშლა

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების ხარჯები; ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 63,727,622 ლარი
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 286,893 ლარი
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 6,545,594 ლარი
საერთო დანიშნულების მომსახურება 0 ლარი
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის 0 ლარი

საზოგადოებრივი წესრიგი და უშიშროება

250.2 მლნ

საზოგადოებრივი წესრიგი და უშიშროება

ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE

ხარჯების დეტალური განშლა

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში 0 ლარი
პოლიციის სამსახურები 0 ლარი
საგანგებო სიტუაციები და ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები 25,019,026 ლარი
სასამართლოები და პროკურატურა 0 ლარი

სოციალური დაცვა

1927.4 მლნ

სოციალური დაცვა

ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE

ხარჯების დეტალური განშლა

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 42,832 ლარი
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 72,144,149 ლარი
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 6,238,659 ლარი
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 114,318,667 ლარი
ავადმყოფთა და შშმ პირთა სოციალური დაცვა 0 ლარი
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 0 ლარი
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 0 ლარი

ჯანმრთელობის დაცვა

315.1 მლნ

ჯანმრთელობის დაცვა

ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE

ხარჯების დეტალური განშლა

ამბულატორიული მომსახურება 0 ლარი
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 459,011 ლარი
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანდაცვის სფეროში 31,051,385 ლარი

„ხარჯი“ გულისხმობს ადგილობრივი თვითმმართველობის „ბიუჯეტის დანახარჯებს ფუნქციონალურ ჭრილში“, ანუ თვითმმართველი ერთეულის (ქალაქის) მიერ სხვადასხვა მიმართულებით (მაგ. გარემოს დაცვა, განათლება, და ა.შ.) გაწეულ ხარჯებს.

ინფორმაცია ბიუჯეტის კატეგორიებში შემავალი ხარჯების სახეობების შესახებ მოცემულია საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებაში #672.

ინფორმაცია მიმდინარე საბიუჯეტო წლის შესახებ ამ ეტაპზე არ არის ხელმისაწვდომი, რადგან პლატფორმაზე ასახული მონაცემები საბიუჯეტო წლის ბოლოს არსებული ფაქტობრივი ხარჯვის ანგარიშებს ეყრდნობა, და არა - წინასწარ საბიუჯეტო გეგმას.

ინფორმაცია თვითმმართველი ქალაქის საბიუჯეტო ფონდების განაწილების შესახებ ასახავს შესაბამისი თვითმმართველი ერთეულის ფაქტობრივ ხარჯვას.

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში 2014 წლის 5 თებერვალს, საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებული ცვლილებების შედეგად, 7 ქალაქს (თელავი, ოზურგეთი, ზუგდიდი, ამბროლაური, გორი, მცხეთა და ახალციხე) მიენიჭა თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი, ხოლო მათი მიმდებარე სოფლებისგან შეიქმნა მუნიციპალიტეტები (თვითმმართველი თემი). შესაბამისად, აღნიშნული თვითმმართველი ქალაქებისთვის 2010-2013 წლების მონაცემები ასახავს გაერთიანებულ ხარჯებს, ხოლო 2014 წლიდან - მხოლოდ თვითმმართველი ქალაქის ხარჯებს იმ მომენტიდან, როდესაც შესაბამისი ქალაქების ბიუჯეტის ფორმირება მოხდა (რაც მოიცავს მხოლოდ ნახევარი წლის ხარჯებს).

ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტის შემოსავლები მოიცავს არასაკუთარ შემოსულობებს (კერძოდ, კაპიტალურ, სპეციალურ და მიზნობრივ ტრანსფერებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან) და საკუთარ შემოსულობებს (იხ. ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი, მუხლი 92)