ხარჯი მუნიციპალიტეტი

თვითმმართველობის ბიუჯეტი კატეგორიებად

ამ გვერდზე შეგიძლიათ იხილოთ თვითმმართველობის ბიუჯეტების ხარჯები დახარისხებული სხვადასხვა კატეგორიებად.

განათლება

90.3 მლნ

განათლება

ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE

ხარჯების დეტალური განშლა

სკოლამდელი აღზრდა84,490,506 ლარი
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება0 ლარი
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში5,724,614 ლარი
პროფესიული განათლება78,245 ლარი
ზოგადი განათლება0 ლარი

გარემოს დაცვა

12 მლნ

გარემოს დაცვა

ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE

ხარჯების დეტალური განშლა

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება (დასუფთავების ღონისძიებები)0 ლარი
ჩამდინარე წყლების მართვა0 ლარი
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა (გამწვანება)11,967,104 ლარი
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვაში0 ლარი

დასვენება და კულტურა, რელიგია

144.8 მლნ

დასვენება და კულტურა, რელიგია

ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE

ხარჯების დეტალური განშლა

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროში0 ლარი
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში2,393,724 ლარი
მომსახურება კულტურის სფეროში10,002,461 ლარი
ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა0 ლარი
ახალგაზრდულ საქმეთა ღონისძიებები0 ლარი
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სპორტისა და კულტურის სფეროში132,444,222 ლარი
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი მომსახურება0 ლარი

ეკონომიკური საქმიანობა

98.7 მლნ

ეკონომიკური საქმიანობა

ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE

ხარჯების დეტალური განშლა

ტრანსპორტი (მათ შორის გზები)93,679,205 ლარი
ეკონომიკის სხვა დარგები0 ლარი
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში5,014,614 ლარი
სოფლის მეურნეობა სატყეო მეურნეობა მეთევზეობა და მონადირეობა0 ლარი

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

183.5 მლნ

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE

ხარჯების დეტალური განშლა

ბინათმშენებლობა (საბინაო ფონდის გაუმჯობესებისა და შენახვის უზრუნველყოფა)63,286,577 ლარი
კომუნალური მეურნეობის განვითარება20,269,061 ლარი
წყალმომარაგება0 ლარი
გარეგანათება18,174,024 ლარი
კვლევები და განვითარება საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში7,592,628 ლარი
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში74,195,658 ლარი

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

70.6 მლნ

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE

ხარჯების დეტალური განშლა

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების ხარჯები; ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა63,727,622 ლარი
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები286,893 ლარი
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში6,545,594 ლარი
საერთო დანიშნულების მომსახურება0 ლარი
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის0 ლარი

საზოგადოებრივი წესრიგი და უშიშროება

25 მლნ

საზოგადოებრივი წესრიგი და უშიშროება

ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE

ხარჯების დეტალური განშლა

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში0 ლარი
პოლიციის სამსახურები0 ლარი
საგანგებო სიტუაციები და ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები25,019,026 ლარი
სასამართლოები და პროკურატურა0 ლარი

სოციალური დაცვა

192.7 მლნ

სოციალური დაცვა

ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE

ხარჯების დეტალური განშლა

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა0 ლარი
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა42,832 ლარი
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა72,144,149 ლარი
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა6,238,659 ლარი
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში114,318,667 ლარი
ავადმყოფთა და შშმ პირთა სოციალური დაცვა0 ლარი
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას0 ლარი
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა0 ლარი

ჯანმრთელობის დაცვა

31.5 მლნ

ჯანმრთელობის დაცვა

ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE

ხარჯების დეტალური განშლა

ამბულატორიული მომსახურება0 ლარი
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება459,011 ლარი
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანდაცვის სფეროში31,051,385 ლარი