ხარჯი მუნიციპალიტეტი

ხარჯების ქრონოლოგია

თბილისი
გასული წლის ბიუჯეტი
დაგეგმილი დახარჯული
ჩამოტვირთვა: EXCELL PDF IMAGE

„ხარჯი“ გულისხმობს ადგილობრივი თვითმმართველობის „ბიუჯეტის დანახარჯებს ფუნქციონალურ ჭრილში“, ანუ თვითმმართველი ერთეულის (ქალაქის) მიერ სხვადასხვა მიმართულებით (მაგ. გარემოს დაცვა, განათლება, და ა.შ.) გაწეულ ხარჯებს.

ინფორმაცია ბიუჯეტის კატეგორიებში შემავალი ხარჯების სახეობების შესახებ მოცემულია საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებაში #672.

ინფორმაცია მიმდინარე საბიუჯეტო წლის შესახებ ამ ეტაპზე არ არის ხელმისაწვდომი, რადგან პლატფორმაზე ასახული მონაცემები საბიუჯეტო წლის ბოლოს არსებული ფაქტობრივი ხარჯვის ანგარიშებს ეყრდნობა, და არა - წინასწარ საბიუჯეტო გეგმას.

საქართველოს კანონმდებლობით, საბიუჯეტო წელი ემთხვევა კალენდარულ წელს. „დაგეგმილი“ ბიუჯეტი ასახავს საბიუჯეტო წლის დასაწყისში დაგეგმილ ბიუჯეტს, რომელშიც წლის განმავლობაში გარკვეული ცვლილებები შედის. „დახარჯული“ ბიუჯეტი ასახავს საბიუჯეტო წლის ბოლოს არსებულ ფაქტობრივ დანახარჯებს, რაც, შესაძლოა, ზუსტად არ ემთხვეოდეს დაგეგმილს. ინფორმაცია დაგეგმილი ბიუჯეტის შესახებ მოწოდებულია 2016 წლის ივნისში გამოთხოვნილი საჯარო ინფორმაციის მდგომარეობით.

ინფორმაცია თვითმმართველი ქალაქის საბიუჯეტო ფონდების განაწილების შესახებ ასახავს შესაბამისი თვითმმართველი ერთეულის ფაქტობრივ ხარჯვას.

2017 წლის მონაცემები ასახავს კვარტალური შესრულების ანგარიშს ფუნქციონალურ ჭრილში, როგორც ცენტრალურ, ასევე მუნიციპალურ დონეზე. აღნიშნული მონაცემები გაცემულია შესაბამისი ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ, ამიტომ ფონდი პასუხისმგებელი არ არის მათ სიზუსტეზე. მიმდინარე ბიუჯეტი წლის განმავლობაში მუდმივად განიცდის ცვლილებას. პლატფორმაზე ხელმისაწვდომი გრაფები ასახავს კვარტალურ გეგმასა და ხარჯებს, ოფიციალური წყაროების მიერ გაცემული კვარტალური შესრულების ანგარიშების საფუძველზე.

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში 2014 წლის 5 თებერვალს, საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებული ცვლილებების შედეგად, 7 ქალაქს (თელავი, ოზურგეთი, ზუგდიდი, ამბროლაური, გორი, მცხეთა და ახალციხე) მიენიჭა თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი, ხოლო მათი მიმდებარე სოფლებისგან შეიქმნა მუნიციპალიტეტები (თვითმმართველი თემი). შესაბამისად, აღნიშნული თვითმმართველი ქალაქებისთვის 2010-2013 წლების მონაცემები ასახავს გაერთიანებულ ხარჯებს, ხოლო 2014 წლიდან - მხოლოდ თვითმმართველი ქალაქის ხარჯებს იმ მომენტიდან, როდესაც შესაბამისი ქალაქების ბიუჯეტის ფორმირება მოხდა (რაც მოიცავს მხოლოდ ნახევარი წლის ხარჯებს).

ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტის შემოსავლები მოიცავს არასაკუთარ შემოსულობებს (კერძოდ, კაპიტალურ, სპეციალურ და მიზნობრივ ტრანსფერებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან) და საკუთარ შემოსულობებს (იხ. ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი, მუხლი 92)

შემოსავლები და ხარჯები

აირჩიე წელიწადი:
მოკლე მიმოხილვა დეტალური აღწერა
შემოსავალი ხარჯი

შემოსავალი

ხარჯი

 • სხვა შემოსავლები11 33 მლნ
  • შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 1.8 მლნ
  • ჯარიმები, საურავები სანქციები 4.9 მლნ
  • საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 22.9 მლნ
  • შემოსავლები საკუთრებიდან 3.3 მლნ
 • გრანტები11 63.2 მლნ
  • სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 54.4 მლნ
  • აჭარის ა.რ. ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 8.8 მლნ
 • გადასახადები11 18.8 მლნ
  • ქონების გადასახადი 18.8 მლნ
 • საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 70.6 მლნ
  • აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების ხარჯები; ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 8.7 მლნ
  • ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 2.6 მლნ
 • საზოგადოებრივი წესრიგი და უშიშროება 25 მლნ
 • ეკონომიკური საქმიანობა 98.7 მლნ
  • ტრანსპორტი (მათ შორის გზები) 21.2 მლნ
  • ეკონომიკის სხვა დარგები 0.2 მლნ
  • სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 1.2 მლნ
 • გარემოს დაცვა 12 მლნ
  • ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება (დასუფთავების ღონისძიებები) 6.6 მლნ
  • ჩამდინარე წყლების მართვა 10.7 მლნ
 • საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 183.5 მლნ
  • კომუნალური მეურნეობის განვითარება 8 მლნ
  • წყალმომარაგება 9.3 მლნ
  • გარეგანათება 4 მლნ
  • სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 2.2 მლნ
 • ჯანმრთელობის დაცვა 31.5 მლნ
 • დასვენება და კულტურა, რელიგია 144.8 მლნ
  • მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 15.4 მლნ
  • მომსახურება კულტურის სფეროში 9.7 მლნ
  • რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი მომსახურება 0.2 მლნ
 • განათლება 90.3 მლნ
  • სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 14.1 მლნ
 • სოციალური დაცვა 192.7 მლნ