ხარჯი მუნიციპალიტეტი

ხარჯების ქრონოლოგია

თბილისი
გასული წლის ბიუჯეტი
დაგეგმილი დახარჯული
ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE

„ხარჯი“ გულისხმოს „სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულებას ფუნქციონალურ ჭრილში“

„სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულება ფუნქციონალურ ჭრილში“ დათვლილია არაფინანსური აქტივების ცვლილების ჩათვლით

ინფორმაცია მიმდინარე საბიუჯეტო წლის შესახებ არ არის ხელმისაწვდომი, რადგანაც ვებ-გვერდზე ასახული მონაცემები ეყრდნობა საბიუჯეტო წლის ბოლოს არსებული ფაქტობრივი ხარჯვის ანგარიშებს, და არა წინასწარ საბიუჯეტო გეგმას.

ინფორმაციის ნაკლებობა 2014 წლამდე არსებული მონაცემების შესახებ განპირობებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში, 2014 წლის 5 თებერვალს, საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებული ცვლილებებით. ცვლილებების შედეგად, 7 ქალაქს (თელავი, ოზურგეთი, ზუგდიდი, ამბროლაური, გორი, მცხეთა და ახალციხე) მიენიჭა თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი, ხოლო მათი მიმდებარე სოფლებისგან შეიქმნა მუნიციპალიტეტები (თვითმმართველი თემი). შედეგად, შეიქმნა ახალი თვითმმართველი ერთეულები, რომლებსაც საკუთარი ბიუჯეტი მხოლოდ 2014 წლიდან აქვთ. 2010-2013 წლების მონაცემები მოიცავს გაერთიანებულ ხარჯებს, ხოლო 2014 წლიდან - მხოლოდ თვითმმართველი ქალაქის ხარჯებს (რაც მოიცავს მხოლოდ ნახევარი წლის ხარჯებს, იმ მომენტიდან, როდესაც შეიქმნა თვითმმართველი ქალაქი).

საქართველოს კანონმდებლობით, საბიუჯეტო წელი ემთხვევა კალენდარულ წელს. „დაგეგმილი“ ბიუჯეტი ასახავს საბიუჯეტო წლის დასაწყისში დაგეგმილ ბიუჯეტს, რომელშიც წლის განმავლობაში გარკვეული ცვლილებები შედის. „დახარჯული“ ბიუჯეტი ასახავს საბიუჯეტო წლის ბოლოს არსებულ ფაქტობრივ დანახარჯებს, რაც, შესაძლოა, ზუსტად არ ემთხვეოდეს დაგეგმილს. ინფორმაცია დაგეგმილი ბიუჯეტის შესახებ მოწოდებულია 2016 წლის ივნისში გამოთხოვნილი საჯარო ინფორმაციის მდგომარეობით.

ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტის შემოსავლები მოიცავს არასაკუთარ შემოსულობებს (კერძოდ, კაპიტალურ, სპეციალურ და მიზნობრივ ტრანსფერებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან) და საკუთარ შემოსულობებს (იხ. ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი, მუხლი 92)

შემოსავლები და ხარჯები

აირჩიეთ წელიწადი:
მოკლე მიმოხილვა დეტალური აღწერა
შემოსავლები ხარჯები

შემოსავლები

ხარჯები

 • სხვა შემოსავლები 33 მლნ
  • შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 1.8 მლნ
  • ჯარიმები, საურავები სანქციები 4.9 მლნ
  • საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 22.9 მლნ
  • შემოსავლები საკუთრებიდან 3.3 მლნ
 • გრანტები 63.2 მლნ
  • სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 54.4 მლნ
  • აჭარის ა.რ. ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 8.8 მლნ
 • გადასახადები 18.8 მლნ
  • ქონების გადასახადი 18.8 მლნ
 • საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 70.6 მლნ
  • აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების ხარჯები; ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 8.7 მლნ
  • ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 2.6 მლნ
 • საზოგადოებრივი წესრიგი და უშიშროება 25 მლნ
 • ეკონომიკური საქმიანობა 98.7 მლნ
  • ტრანსპორტი (მათ შორის გზები) 21.2 მლნ
  • ეკონომიკის სხვა დარგები 0.2 მლნ
  • სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 1.2 მლნ
 • გარემოს დაცვა 12 მლნ
  • ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება (დასუფთავების ღონისძიებები) 6.6 მლნ
  • ჩამდინარე წყლების მართვა 10.7 მლნ
 • საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 183.5 მლნ
  • კომუნალური მეურნეობის განვითარება 8 მლნ
  • წყალმომარაგება 9.3 მლნ
  • გარეგანათება 4 მლნ
  • სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 2.2 მლნ
 • ჯანმრთელობის დაცვა 31.5 მლნ
 • დასვენება და კულტურა, რელიგია 144.8 მლნ
  • მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 15.4 მლნ
  • მომსახურება კულტურის სფეროში 9.7 მლნ
  • რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი მომსახურება 0.2 მლნ
 • განათლება 90.3 მლნ
 • სოციალური დაცვა 192.7 მლნ