ხარჯი მუნიციპალიტეტი

სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯები კატეგორიებად

ამ გვერდზე იხილავთ სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებს კატეგორიებისა და წლების მიხედვით და შესაძლებლობა გექნებათ, დააკვირდეთ სასურველი სახეობის ხარჯის ტენდენციას

განათლება

833.9 მლნ ლარი

განათლება

ხარჯი
ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE
2010
2011
2010
2013
2014
2015
2016
ხარჯი
504.1 მლნ
564.9 მლნ
652.5 მლნ
682.6 მლნ
739.7 მლნ
833.9 მლნ
1024.7 მლნ
წლიური ცვლილება
10.76%
13.42%
4.41%
7.71%
11.3%

გარემოს დაცვა

44.8 მლნ ლარი

გარემოს დაცვა

ხარჯი
ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE
2010
2011
2010
2013
2014
2015
2016
ხარჯი
18 მლნ
24.7 მლნ
21.8 მლნ
25.8 მლნ
37.5 მლნ
44.8 მლნ
62.9 მლნ
წლიური ცვლილება
26.95%
11.74
15.72%
31.17%
16.18%

დასვენება, კულტურა და რელიგია

222.6 მლნ ლარი

დასვენება, კულტურა და რელიგია

ხარჯი
ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE
2010
2011
2010
2013
2014
2015
2016
ხარჯი
165.7 მლნ
156.5 მლნ
196.1 მლნ
144.6 მლნ
190.3 მლნ
222.6 მლნ
247.5 მლნ
წლიური ცვლილება
5.55
20.2%
26.27
24%
14.52%

ეკონომიკური საქმიანობა

950.2 მლნ ლარი

ეკონომიკური საქმიანობა

ხარჯი
ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE
2010
2011
2010
2013
2014
2015
2016
ხარჯი
777.6 მლნ
895.5 მლნ
958.5 მლნ
907.2 მლნ
1006.7 მლნ
950.2 მლნ
1111 მლნ
წლიური ცვლილება
13.16%
6.58%
5.35
9.88%
5.61

თავდაცვა

654.2 მლნ ლარი

თავდაცვა

ხარჯი
ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE
2010
2011
2010
2013
2014
2015
2016
ხარჯი
671.2 მლნ
715.5 მლნ
712 მლნ
630.3 მლნ
639.6 მლნ
654.2 მლნ
722.4 მლნ
წლიური ცვლილება
6.19%
0.48
11.47
1.46%
2.23%

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

48.4 მლნ ლარი

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

ხარჯი
ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE
2010
2011
2010
2013
2014
2015
2016
ხარჯი
23.6 მლნ
35.5 მლნ
52.5 მლნ
37.8 მლნ
54.4 მლნ
48.4 მლნ
51.4 მლნ
წლიური ცვლილება
33.6%
32.42%
28.12
30.59%
11.05

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

961 მლნ ლარი

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ხარჯი
ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE
2010
2011
2010
2013
2014
2015
2016
ხარჯი
832.7 მლნ
843.6 მლნ
861.6 მლნ
860 მლნ
905.8 მლნ
961 მლნ
1010.8 მლნ
წლიური ცვლილება
1.29%
2.09%
0.19
5.06%
5.75%

სოციალური დაცვა

2217.6 მლნ ლარი

სოციალური დაცვა

ხარჯი
ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE
2010
2011
2010
2013
2014
2015
2016
ხარჯი
1278.2 მლნ
1447.9 მლნ
1617.6 მლნ
1816.8 მლნ
2174.9 მლნ
2217.6 მლნ
2410.2 მლნ
წლიური ცვლილება
11.72%
10.49%
10.96%
16.47%
1.93%

ჯანმრთელობის დაცვა

855.1 მლნ ლარი

ჯანმრთელობის დაცვა

ხარჯი
ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE
2010
2011
2010
2013
2014
2015
2016
ხარჯი
415 მლნ
362.5 მლნ
373.8 მლნ
481.3 მლნ
652.9 მლნ
855.1 მლნ
982.5 მლნ
წლიური ცვლილება
12.65
3.02%
22.33%
26.28%
23.65%

„ხარჯი“ გულისხმობს „სახელმწიფო ბიუჯეტის დანახარჯებს ფუნქციონალურ ჭრილში“, ანუ სახელმწიფო უწყებების მიერ სხვადასხვა მიმართულებით (მაგ. გარემოს დაცვა, განათლება, და ა.შ.) გაწეულ ხარჯებს.

ინფორმაცია ბიუჯეტის კატეგორიებში შემავალი ხარჯების სახეობების შესახებ მოცემულია საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებაში #672.

ინფორმაცია მიმდინარე საბიუჯეტო წლის შესახებ ამ ეტაპზე არ არის ხელმისაწვდომი, რადგან პლატფორმაზე ასახული მონაცემები საბიუჯეტო წლის ბოლოს არსებული ფაქტობრივი ხარჯვის ანგარიშებს ეყრდნობა, და არა - წინასწარ საბიუჯეტო გეგმას.