ხარჯი მუნიციპალიტეტი

ხარჯები კატეგორიებად

განათლება

833.9 მლნ ლარი

განათლება

ხარჯი
ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE
2010
2011
2012
2013
2014
2015
ხარჯი
504.1 მლნ
564.9 მლნ
652.5 მლნ
682.6 მლნ
739.7 მლნ
833.9 მლნ
წლიური ცვლილება
10.76%
13.42%
4.41%
7.71%
11.3%

გარემოს დაცვა

44.8 მლნ ლარი

გარემოს დაცვა

ხარჯი
ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE
2010
2011
2012
2013
2014
2015
ხარჯი
18 მლნ
24.7 მლნ
21.8 მლნ
25.8 მლნ
37.5 მლნ
44.8 მლნ
წლიური ცვლილება
26.95%
11.74
15.72%
31.17%
16.18%

დასვენება, კულტურა და რელიგია

222.6 მლნ ლარი

დასვენება, კულტურა და რელიგია

ხარჯი
ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE
2010
2011
2012
2013
2014
2015
ხარჯი
165.7 მლნ
156.5 მლნ
196.1 მლნ
144.6 მლნ
190.3 მლნ
222.6 მლნ
წლიური ცვლილება
5.55
20.2%
26.27
24%
14.52%

ეკონომიკური საქმიანობა

950.2 მლნ ლარი

ეკონომიკური საქმიანობა

ხარჯი
ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE
2010
2011
2012
2013
2014
2015
ხარჯი
777.6 მლნ
895.5 მლნ
958.5 მლნ
907.2 მლნ
1006.7 მლნ
950.2 მლნ
წლიური ცვლილება
13.16%
6.58%
5.35
9.88%
5.61

თავდაცვა

654.2 მლნ ლარი

თავდაცვა

ხარჯი
ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE
2010
2011
2012
2013
2014
2015
ხარჯი
671.2 მლნ
715.5 მლნ
712 მლნ
630.3 მლნ
639.6 მლნ
654.2 მლნ
წლიური ცვლილება
6.19%
0.48
11.47
1.46%
2.23%

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

48.4 მლნ ლარი

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

ხარჯი
ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE
2010
2011
2012
2013
2014
2015
ხარჯი
23.6 მლნ
35.5 მლნ
52.5 მლნ
37.8 მლნ
54.4 მლნ
48.4 მლნ
წლიური ცვლილება
33.6%
32.42%
28.12
30.59%
11.05

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2050.3 მლნ ლარი

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

ხარჯი
ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE
2010
2011
2012
2013
2014
2015
ხარჯი
1800.6 მლნ
1816.3 მლნ
1848.3 მლნ
1726.8 მლნ
1776.1 მლნ
2050.3 მლნ
წლიური ცვლილება
0.87%
1.73%
6.57
2.77%
13.37%

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

961 მლნ ლარი

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

ხარჯი
ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE
2010
2011
2012
2013
2014
2015
ხარჯი
832.7 მლნ
843.6 მლნ
861.6 მლნ
860 მლნ
905.8 მლნ
961 მლნ
წლიური ცვლილება
1.29%
2.09%
0.19
5.06%
5.75%

სოციალური დაცვა

2217.6 მლნ ლარი

სოციალური დაცვა

ხარჯი
ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE
2010
2011
2012
2013
2014
2015
ხარჯი
1278.2 მლნ
1447.9 მლნ
1617.6 მლნ
1816.8 მლნ
2174.9 მლნ
2217.6 მლნ
წლიური ცვლილება
11.72%
10.49%
10.96%
16.47%
1.93%

ჯანმრთელობის დაცვა

855.1 მლნ ლარი

ჯანმრთელობის დაცვა

ხარჯი
ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE
2010
2011
2012
2013
2014
2015
ხარჯი
415 მლნ
362.5 მლნ
373.8 მლნ
481.3 მლნ
652.9 მლნ
855.1 მლნ
წლიური ცვლილება
12.65
3.02%
22.33%
26.28%
23.65%
  • ინფორმაცია ბიუჯეტის კატეგორიებში შემავალი ხარჯების სახეობების შესახებ მოცემულია საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებაში #672