ხარჯი მუნიციპალიტეტი

სახელმწიფო ბიუჯეტის ქრონოლოგია

შემოსავალი ხარჯი დეფიციტიბიუჯეტის შემოსავლებსა და ხარჯებს შორის სხვაობა არის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო, ხოლო ბიუჯეტის საოპერაციო სალდოსა და არაფინანსური აქტივების ცვლილებას შორის სხვაობა – ბიუჯეტის მთლიანი სალდო.
დადებითი მთლიანი სალდო არის ბიუჯეტის პროფიციტი, ხოლო უარყოფითი მთლიანი სალდო – ბიუჯეტის დეფიციტი. (წყარო: საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი, მუხლი 12). https://matsne.gov.ge/ka/document/view/91006
ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE

შეადარეთ სახელმწიფო ბიუჯეტი წლების მიხედვით

ხარჯები შემოსავლები
2014
2015
ცვლილება
სახელმწიფო ხარჯები:
0%
გაზრდილი ხარჯები
შემცირებული ხარჯები