ხარჯი მუნიციპალიტეტი

სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავალი, ხარჯები და დეფიციტი

ვებ-გვერდზე იხილავთ ინფორმაციას მოცემულ წლებში სახელმწიფო შემოსავლის, ხარჯისა და დეფიციტის შესახებ. ასევე, შესაძლებლობა გექნებათ, შეადაროთ სახელმწიფო ხარჯებისა და შემოსავლების კატეგორიები და გააანალიზოთ ცვლილებების ტენდენცია

შემოსავალი ხარჯი დეფიციტიბიუჯეტის შემოსავლებსა და ხარჯებს შორის სხვაობა არის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო, ხოლო ბიუჯეტის საოპერაციო სალდოსა და არაფინანსური აქტივების ცვლილებას შორის სხვაობა – ბიუჯეტის მთლიანი სალდო.
დადებითი მთლიანი სალდო არის ბიუჯეტის პროფიციტი, ხოლო უარყოფითი მთლიანი სალდო – ბიუჯეტის დეფიციტი. (წყარო: საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი, მუხლი 12.)
ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE

შეადარეთ სახელმწიფო ბიუჯეტი წლების მიხედვით

ხარჯი შემოსავალი
2014
2015
ცვლილება
სახელმწიფო ხარჯები:
0%
გაზრდილი ხარჯები
შემცირებული ხარჯები