ხარჯი მუნიციპალიტეტი

სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავალი, ხარჯები და დეფიციტი

ვებ-გვერდზე იხილავთ ინფორმაციას მოცემულ წლებში სახელმწიფო შემოსავლის, ხარჯისა და დეფიციტის შესახებ. ასევე, შესაძლებლობა გექნებათ, შეადაროთ სახელმწიფო ხარჯებისა და შემოსავლების კატეგორიები და გააანალიზოთ ცვლილებების ტენდენცია

შემოსავალი ხარჯი დეფიციტიბიუჯეტის შემოსავლებსა და ხარჯებს შორის სხვაობა არის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო, ხოლო ბიუჯეტის საოპერაციო სალდოსა და არაფინანსური აქტივების ცვლილებას შორის სხვაობა – ბიუჯეტის მთლიანი სალდო.
დადებითი მთლიანი სალდო არის ბიუჯეტის პროფიციტი, ხოლო უარყოფითი მთლიანი სალდო – ბიუჯეტის დეფიციტი. (წყარო: საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი, მუხლი 12.)
ექსპორტი: EXCELL PDF IMAGE

„ხარჯი“ გულისხმობს „სახელმწიფო ბიუჯეტის დანახარჯებს ფუნქციონალურ ჭრილში“, ანუ სახელმწიფო უწყებების მიერ სხვადასხვა მიმართულებით (მაგ. გარემოს დაცვა, განათლება, და ა.შ.) გაწეულ ხარჯებს.

ინფორმაცია ბიუჯეტის კატეგორიებში შემავალი ხარჯების სახეობების შესახებ მოცემულია საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებაში #672.

ბიუჯეტის შემოსავლებსა და ხარჯებს შორის სხვაობა არის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო, ხოლო ბიუჯეტის საოპერაციო სალდოსა და არაფინანსური აქტივების ცვლილებას შორის სხვაობა – ბიუჯეტის მთლიანი სალდო. დადებითი მთლიანი სალდო არის ბიუჯეტის პროფიციტი, ხოლო უარყოფითი მთლიანი სალდო – ბიუჯეტის დეფიციტი. წყარო: საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი, მუხლი 12.

ინფორმაცია მიმდინარე საბიუჯეტო წლის შესახებ ამ ეტაპზე არ არის ხელმისაწვდომი, რადგან პლატფორმაზე ასახული მონაცემები საბიუჯეტო წლის ბოლოს არსებული ფაქტობრივი ხარჯვის ანგარიშებს ეყრდნობა, და არა - წინასწარ საბიუჯეტო გეგმას.

შეადარეთ სახელმწიფო ბიუჯეტი წლების მიხედვით

ხარჯი შემოსავალი
2014
2015
ცვლილება
სახელმწიფო ხარჯები:
0%
გაზრდილი ხარჯები
შემცირებული ხარჯები