ხარჯი მუნიციპალიტეტი

მონაცემთა ბაზა

ვებ-გვერდზე ხელმისაწვდომია როგორც ოფიციალური წყაროებიდან მოპოვებული ინფორმაცია, ასევე ამ ინფორმაციის დამუშავების საფუძველზე შექმნილი მონაცემთა ბაზა, თვითმმართველი ქალაქებისა და წლების მიხედვით დიფერენცირებული მონაცემებით.

მონაცემთა დამუშავება გულისხმობს pdf ფორმატის დოკუმენტებში ასახული მონაცემების გადატანას excel ფორმატის ცხრილებში, ინფორმაციის მარტივი გამოყენებისა და შემდგომი დამუშავებისთვის.

ინფორმაციის ნაკლებობა 2014 წლამდე არსებული მონაცემების შესახებ განპირობებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში, 2014 წლის 5 თებერვალს, საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებული ცვლილებებით. ცვლილებების შედეგად, 7 ქალაქს (თელავი, ოზურგეთი, ზუგდიდი, ამბროლაური, გორი, მცხეთა და ახალციხე) მიენიჭა თვითმმართველოი ქალაქის სტატუსი, ხოლო მათი მიმდებარე სოფლებისგან შეიქმნა მუნიციპალიტეტები (თვითმმართველი თემი). შედეგად, შეიქმნა ახალი თვითმმართველი ქალაქები რომლებსაც საკუთარი ბიუჯეტი მხოლოდ 2014 წლიდან აქვთ. 2010-2013 წლების მონაცემები მოიცავს გაერთიანებულ ხარჯებს, ხოლო 2014 წლიდან - მხოლოდ თვითმმართველი ქალაქის ხარჯებს (რაც მოიცავს მხოლოდ ნახევარი წლის ხარჯებს, იმ მომენტიდან, როდესაც შეიქმნა თვითმმართველი ქალაქი).