ხარჯი მუნიციპალიტეტი

მონაცემთა ბაზა

ვებ-გვერდზე ხელმისაწვდომია როგორც ოფიციალური წყაროებიდან მოპოვებული ინფორმაცია, ასევე ამ ინფორმაციის დამუშავების საფუძველზე შექმნილი მონაცემთა ბაზა, თვითმმართველი ქალაქებისა და წლების მიხედვით დიფერენცირებული მონაცემებით.

მონაცემთა დამუშავება გულისხმობს pdf ფორმატის დოკუმენტებში ასახული მონაცემების გადატანას excel ფორმატის ცხრილებში, ინფორმაციის მარტივი გამოყენებისა და შემდგომი დამუშავებისთვის.

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში 2014 წლის 5 თებერვალს, საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებული ცვლილებების შედეგად, 7 ქალაქს (თელავი, ოზურგეთი, ზუგდიდი, ამბროლაური, გორი, მცხეთა და ახალციხე) მიენიჭა თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი, ხოლო მათი მიმდებარე სოფლებისგან შეიქმნა მუნიციპალიტეტები (თვითმმართველი თემი). შესაბამისად, აღნიშნული თვითმმართველი ქალაქებისთვის 2010-2013 წლების მონაცემები ასახავს გაერთიანებულ ხარჯებს, ხოლო 2014 წლიდან - მხოლოდ თვითმმართველი ქალაქის ხარჯებს იმ მომენტიდან, როდესაც შესაბამისი ქალაქების ბიუჯეტის ფორმირება მოხდა (რაც მოიცავს მხოლოდ ნახევარი წლის ხარჯებს).