ხარჯი მუნიციპალიტეტი

მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაცია

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, ყველას აქვს უფლება, მიიღოს საჯარო ინფორმაცია, თუ ის არ შეიცავს სახელმწიფო, პროფესიულ ან კომერციულ საიდუმლოებას ან პერსონალურ ინფორმაციას (იხ. კოდექსის მუხლი 10)

აღნიშნული ვებ-გვერდის საშუალებით, შეგიძლიათ ელექტრონულად გამოითხოვოთ საჯარო ინფორმაცია სასურველი თვითმმართველი ერთეულიდან თქვენთვის საინტერესო საკითხებზე. თქვენს მიერ წარდგენილი მოთხოვნა და შესაბამისიპასუხი საჯაროდ იქნება ასახული ამავე ვებ-გვერდზე.

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, ყველას აქვს უფლება, მიიღოს საჯარო ინფორმაცია, თუ ის არ შეიცავს სახელმწიფო, პროფესიულ ან კომერციულ საიდუმლოებას ან პერსონალურ ინფორმაციას (იხ. კოდექსის მუხლი 10)