ხარჯი მუნიციპალიტეტი

მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაცია

ვებ-გვერდი შესაძლებლობას გაძლევთ, მოძებნოთ პლატფორმის მეშვეობით მოთხოვნილი და გაცემული საჯარო ინფორმაცია, შესაბამისი საძიებო სიტყვის, ინფორმაციის მოთხოვნის ვადების, ადრესატი თვითმმართველი ქალაქისა და ინფორმაციის გაცემის სტატუსის მიხედვით

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, ყველას აქვს უფლება, მიიღოს საჯარო ინფორმაცია, თუ ის არ შეიცავს სახელმწიფო, პროფესიულ ან კომერციულ საიდუმლოებას ან პერსონალურ ინფორმაციას (იხ. კოდექსის მუხლი 10). საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობის თანახმად, ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია საჯარო ინფორმაცია გასცეს დაუყოვნებლივ ან 10-დღიან ვადაში.