ხარჯი მუნიციპალიტეტი

საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვნა

ვებ-გვერდის საშუალებით, შეგიძლიათ ელექტრონულად გამოითხოვოთ თქვენთვის სასურველი საჯარო ინფორმაცია შერჩეული თვითმმართველი ქალაქიდან. თქვენს მიერ წარდგენილი მოთხოვნა და შესაბამისი პასუხი საჯაროდ იქნება ასახული ამავე ვებ-გვერდზე.

თქვენს მიერ განცხადებაში მითითებული ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იქნება ვებ-გვერდის მომხმარებლებისთვის. შესაბამისად, გთხოვთ, არ მიუთითოთ პირადი მონაცემები განცხადების ტექსტში. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ევროპის ფონდი არ აგებს პასუხს თქვენს მიერ გამჟღავნებული მონაცემების კონფიდენციალურობაზე!

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, ყველას აქვს უფლება, მიიღოს საჯარო ინფორმაცია, თუ ის არ შეიცავს სახელმწიფო, პროფესიულ ან კომერციულ საიდუმლოებას ან პერსონალურ ინფორმაციას (იხ. კოდექსის მუხლი 10). საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობის თანახმად, ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია საჯარო ინფორმაცია გასცეს დაუყოვნებლივ ან 10-დღიან ვადაში.