ხარჯი მუნიციპალიტეტი

საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვნა

თქვენს მიერ განცხადებაში მითითებული ინფორმაცია (მოთხოვნა) ხელმისაწვდომი იქნება ვებ-გვერდის მომხმარებლებისთვის. შესაბამისად, გთხოვთ, არ მიუთითოთ პირადი მონაცემები განცხადების ტექსტში. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ევროპის ფონდი არ აგებს პასუხს თქვენს მიერ გამჟღავნებული მონაცემების კონფიდენციალურობაზე!

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, ყველას აქვს უფლება, მიიღოს საჯარო ინფორმაცია, თუ ის არ შეიცავს სახელმწიფო, პროფესიულ ან კომერციულ საიდუმლოებას ან პერსონალურ ინფორმაციას (იხ. კოდექსის მუხლი 10 - https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16270)

აღნიშნული ვებ-გვერდის საშუალებით, შეგიძლიათ ელექტრონულად გამოითხოვოთ საჯარო ინფორმაცია სასურველი თვითმმართველი ერთეულიდან თქვენთვის საინტერესო საკითხებზე. თქვენს მიერ წარდგენილი მოთხოვნა და შესაბამისიპასუხი საჯაროდ იქნება ასახული ამავე ვებ-გვერდზე.